Deel dit artikel

Teken het burgerinitiatief

Teken het Burgerinitiatief

'Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid'

Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangetoond niet in staat te zijn de wetgeving te handhaven die dieren moet beschermen, is House of Animals een burgerinitiatief begonnen met als doel dierenwelzijn onder te brengen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Nu zijn zowel toezicht als handhaving versnipperd en de belangen van dieren in de vee-industrie ondergeschikt aan die van de commercie. 'Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid', niet LNV, vindt House of Animals.

Teken het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is geen petitie, maar een officieel verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt burgervoorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Een burgerinitiatief is geldig wanneer dit wordt ondertekend door 40.000 personen van 18 jaar en ouder, met de Nederlandse nationaliteit. Voor een geldige ondertekening moeten onder meer naam, adres, geboortedatum en nog wat info vermeld worden. Alleen met voldoende geldige ondertekeningen komt het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Lees (pdf) en onderteken het burgerinitiatief 'Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid': 

 

We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen.

Aantal ondertekeningen: 8488

Help ons een einde te maken aan het gebrekkige toezicht en handhaving

Met het burgerinitiatief vraagt House of Animals het parlement om een einde te maken aan het gebrekkige toezicht en de inadequate handhaving van de Wet natuurbescherming, de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Gehouden dieren worden op veel manieren in industriële processen gedwongen om als voedsel te dienen, waarbij vele malen is aangetoond is dat er zeer ernstige misstanden plaatsvinden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in het bijzonder de NVWA, is daarbij als een slager die zijn eigen vlees keurt, zo meent House of Animals.

Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid

Koe met gebroken heup in Krimpen aan de Lek | Foto: ©House of AnimalsHet toezicht op en de handhaving van voor dieren belangrijke regelgeving ligt nu bij drie verschillende organisaties: de politie, de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Deze versnippering kent veel nadelen.

De drie organisaties weten niet van elkaar wie wat doet. Er vindt geen onderlinge afstemming plaats en overtredingen worden niet in gezamenlijkheid opgepakt of aangepakt. Met name de NVWA hanteert de ‘wat van mij is blijft van mij’-mentaliteit, aldus House of Animals. De praktijk toont al jaren aan dat de focus van de NVWA niet ligt bij het beschermen van dierenwelzijn conform de wet, maar gericht is op diergezondheid in relatie tot volksgezondheid, voedselveiligheid en de diergezondheidsstatus van Nederland in verhouding tot de economische belangen van de veesector.

Speerpunt van het burgerinitiatief is om het toezicht op dierenwelzijnswetgeving, inclusief alle onderliggende op dierenwelzijn toepasbare regelgeving, onder te brengen bij J&V. ‘Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid’, aldus House of Animals oprichter Karen Soeters:

“Wij achten dit het enige ministerie wat hiervoor de kwantiteit en kwaliteit bezit en wat onafhankelijk van lobby’s kan functioneren.”

NVWA

Soeters doelt op belangenverstrengeling van het ministerie van LNV en de NVWA met de vee-industrie. Diverse NVWA’ers uit het hogere management betrekken sinds hun afscheid van de NVWA invloedrijke functies binnen de veesector. Deze belangenverstrengeling en het gebrek aan adequate handhaving van dierenwelzijnsregels houden nodeloos ernstige overtredingen en dierenmishandeling in stand. Karen Soeters:

“Alle rapporten, reorganisaties en het (opzettelijk) niet adequaat reageren op meldingen, tonen aan dat de NVWA ongeschikt is en zal blijven om toezicht en handhaving van dierenwelzijnsregelgeving uit te voeren. Er vinden aangetoond zeer strafbare feiten plaats, die zelden of nooit leiden tot een ferme aanpak.”

STEUN ONS! TEKEN HET BURGERINITIATIEF ›

©2023 House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram